Kingreshare Forums


Join the forum, it's quick and easy

Kingreshare Forums
Kingreshare Forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Latest topics
» m3u to WebTV List converter
Forum Rules EmptyYesterday at 9:23 pm by claudio lopes

» IPTV BEIN SPORT 27/1/2021 SEE ALL FOOTBALL
Forum Rules EmptyTue Jan 26, 2021 10:28 am by ziaya19

» IPTV BEIN SPORT 27/1/2021 SEE ALL FOOTBALL
Forum Rules EmptyTue Jan 26, 2021 10:27 am by ziaya19

» Cheers mates
Forum Rules EmptyWed Jul 08, 2020 6:25 am by spark100

» Server connection problem
Forum Rules EmptyFri Jun 05, 2020 9:43 pm by Mreffe1

» Freezers for a month or more
Forum Rules EmptySun May 31, 2020 7:02 am by HWTest

»  ##BEST & PURE SSD CHEMICAL SOLUTION+27660432483 IN FREE STATE,DURDAN
Forum Rules EmptySun May 24, 2020 7:28 pm by Simons

» ((D2D))SSD CHEMICAL SOLUTION +27660432483 IN SOUTH AFRICA,UK,KUWAIT
Forum Rules EmptySun May 24, 2020 7:27 pm by Simons

» Oscam Panel
Forum Rules EmptySun May 17, 2020 10:14 pm by ben-adembaba

Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

September 2022
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Calendar Calendar

Ads

  No ads available.

  Forum Rules

  Go down

  Forum Rules Empty Forum Rules

  Post by KingsMan Tue Apr 19, 2016 9:18 pm

  Links to sat uploads,other boards or commercial sites are not allowed in any form. (That includes signatures)

  No discussion about politics please.

  Flaming or any other inappropriate behavior towards other members is not allowed.

  Keys should only be posted in key section.

  Advertisment of any kind is forbidden.

  English is default language and posts in other languages are allowed only in International section.

  Porn content of any kind is not allowed.

  Copyrighted Material is not to be posted without express permission from the owner.

  Try to use thanks button instead of writing post containing just thank you message.

  Do not spam the board with useless posts just to boost your post count.

  No advertising cs or posting details about cs servers.

  No nudity or offensive pictures in avatars.

  Disclaimer:

  All files, text or other materials found on this site are strictly for educational purposes. Keep in mind that watching pay tv without subscribing can be considered illegal.


  Italian Translation thx To Carnage:

  Sono vietati i links a uploads satellitari o a siti commerciali. (Anche nelle firme degli user vige la presente regola)

  Sono vietate discussioni inerenti a questioni politiche.

  Non sono tollerati flames o altri comportamenti inappropriati fra users.

  Le keys=chiavi devono essere postate solo nelle sezione dedicata.

  Sono vietate le minacce di ogni tipo.

  Il linguaggio principale di questo forum è l'inglese;i messaggi in altre lingue sono consentiti solo nelle sezioni internazionali.

  E' vietata la pornografia in ogni sua forma.

  Il materiale protetto da copyright non può essere postato se non con il tacito consenso del proprietario.

  E' fatto invito ad utilizzare il bottone "thanks" piuttosto che ringraziare scrivendo un post contenente solo i ringraziamenti.

  E' vietato "spammare" per la board aprendo posts inutili, solo per incrementare il numero personale di posts.

  E' vietata ogni forma di cs,come dare supporto allo stesso e scrivere dettagli su server dedicati.

  Sono vietati avatars offensivi e privi di pudore.

  Disclaimer:

  Tutti i files,documenti o altro materiale che potete reperire su questa board,sono postati solo a fini educativi e allo scopo di approfondire le proprie conoscenze personali.
  Ricordate che guardare televisioni a pagamento senza una regolare sottoscrizione è reato punibile dalla legge.


  German (thx to D.J.Carusso and his dear wife for original translation ) (And Thanks to woelkchen for improved translation):


  Links auf Sat-Uploads, andere Foren oder kommerziellen Seiten sind nicht erlaubt. (Dies gilt auch für Signaturen).

  Bitte keine politischen Diskussionen.

  Beleidigungen oder unangemessenes Benehmen gegenüber anderen Mitgliedern sind untersagt.

  Schlüssel sollten nur in dem Bereich für Schlüssel geposted werden.

  Werbung jeglicher Art ist verboten.

  Englisch ist die offizielle Sprache des Forums. Beiträge in anderen Sprachen sind nur im internationalen Teil des Forums erlaubt.

  Jede Art von pornografischen Inhalten ist verboten.

  Geschütztes Material darf nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verfassers geposted werden.

  Versuchen Sie die "Thanks" Taste zu benutzen anstatt eine "Danke- Nachricht" zu schreiben.

  Das Board bitte nicht mit unwichtigen Nachrichten zumüllen, nur um eine höhere Anzahl von Beiträgen zu erreichen.

  Keine Werbung für CS oder Details über CS-Server.

  Es ist verboten Nacktbilder oder beleidigende Bilder als Avatare zu benutzen.


  French Translation thx to bonzai2b:

  Les liens vers des sites d’Upload ou commerciaux sont interdits. (Même dans les signatures de l'utilisateur)
  Les discussions sur les questions politiques sont interdites.
  Les insultes ou autre comportement inappropriés sont interdits.
  Les Keys = clés doivent être déposées que dans la section appropriée.
  Les menaces de toutes sortes sont interdites.
  La langue principale de ce forum est l'anglais, les messages dans d'autres langues ne sont autorisés que dans les sections internationales.
  La pornographie sous toutes ses formes est interdite.
  Les fichiers protégés par copyright ne peuvent pas être affichés si ce n'est qu’avec le consentement tacite du propriétaire.
  Utiliser le bouton "merci" au lieu de rédiger message contenant seulement Merci.
  Sont interdits spam et les messages inutiles, juste pour augmenter le nombre de postes.
  Les Avatars de type agressif et sans pudeur sont interdits.
  Disclaimer:
  Tous les fichiers, documents ou autres que vous pouvez trouver sur ce forum sont affichés uniquement à des fins éducatives et pour améliorer leurs connaissances personnelles.

  Ex-YU:

  Linkovi na sat-uploade,druge forume ili komercijalne stranice nisu dozvoljeni.

  Molimo bez političkih diskusija.

  Nije dozvoljeno bilo kakvo neprijateljsko ili neprikladno ponašanje prema drugim članovima foruma.

  Ključevi se postavljaju samo u forumu za ključeve.

  Zabranjeno je bilo kakvo reklamiranje.

  Engleski je zvanični jezik foruma i postovi na drugim jezicima se mogu pisati samo u internacionalnom dijelu foruma.

  Pornografski sadržaji bilo kave vrste su zabranjeni.

  Zaštićeni materijali se mogu postavljati samo uz izričitu saglasnost autora.

  Pokušajte koristiti thanks dugme umjesto pisanja poruke u znak zahvalnosti.

  Ne zatrpavajte forum besmislenim porukama da bi povećali svoj broj postova.

  Nije dozvoljeno reklamirati cs ili postavljati detalje o cs serverima.

  Zabranjeno je koristiti golotinju ili uvredljive slike u avataru.

  Dodatak:

  Svi fajlovi,tekstovi i ostali materijali koji se mogu naći na ovoj stranici su izričito u edukativne svrhe. Imajte na umu da gledanje "pay tv" kanala bez plaćanja pretplate može biti protuzakonito.  Óêðà¿íñüêèé ïåðåêëàä ïðàâèë ôîðóìó Âè ìîæåòå çíàéòè ÒÓÒ!!!


  Ðóññêèé ïåðåâîä ïðàâèë Çäåñü. thx to oys for translation.

  Romanian translation can be found HERE thx to gogoman.

  Bulgarian translation, thanks to tedy58:

  Âðúçêè êúì ñàòåëèòíè àïëîóä öåíòðîâå, äðóãè ôîðóìè èëè òúðãîâñêè ñàéòîâå íå ñà ðàçðåøåíè ïîä êàêâàòî è äà å ôîðìà. (Òîâà âêëþ÷âà è ïîäïèñà)

  Óìîëÿâàìå áåç ïîëèòè÷åñêè äèñêóñèè.

  Áóéíî èëè êàêúâòî è äà å äðóã âèä ïîâåäåíèå êúì äðóãèòå ÷ëåíîâå íå ñå äîïóñêà.

  Êëþ÷îâå äà ñå ïóáëèêóâàò ñàìî â ñåêöèÿ key.

  Ðåêëàìè îò êàêúâòî è äà ñà âèä ñà çàáðàíåíè.

  Àíãëèéñêèÿ å åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå è ïîñòîâå íà äðóãè åçèöè ñå ðàçðåøàâàò ñàìî â Ìåæäóíàðîäíàòà ñåêöèÿ. (International section)

  Ïîðíî ñúäúðæàíèå îò âñÿêàêúâ âèä íå ñå äîïóñêà.

  Ìàòåðèàëè ñ àâòîðñêè ïðàâà íå òðÿáâà äà ñå ïóáëèêóâàò áåç èçðè÷íîòî ðàçðåøåíèå îò ïðèòåæàòåëÿ èì.

  Îïèòâàéòå äà ïîëçâàòå áóòîíà çà áëàãîäàðåíå âìåñòî äà ïèøåòå ïîñòîâå ñúäúðæàùè ïðîñòî ñúîáùåíèå ñ áëàãîäàðíîñòè.

  Ìîëÿ íå ïóñêàéòå ñïàì â áîðäà ñ áåçïîëåçíè ïîñòîâå ïðîñòî ñàìî äà ñè âäèãàòå ðåéòèíãà íà êàóíòúðà çà ïîñòîâåòå.

  Áåç ðåêëàìèðàíå íà cs èëè ïîñòàâÿíå íà äåòàéëè çà cs ñúðâúðè.

  Áåç ãîëè èëè îòâðàòèòåëíè ñíèìêè â àâàòàðèòå.

  Îòêàçâàíå îò îòãîâîðíîñ (äèñêëåéìúð):

  Âñè÷êè ôàéëîâå, òåêñò èëè äðóãè ìàòåðèàëè îòêðèòè íà òîçè ñàéò ñà èçêëþ÷èòåëíî çà îáðàçîâàòåëíè öåëè. Âèíàãè ïîìíåòå, ÷å ãëåäàíåòî íà ïëàòåíè òåëåâèçèîííè êàíàëè áåç âàëèäåí àáîíàìåíò ìîæå äà ñå ñ÷èòà íåçàêîííî.

  Spanish translation thanks to elgeneral:

  Enlaces a archivos a otros foros, otros uploads o sitios comerciales no están permitidos en cualquier forma. (Esto incluye las firmas)

  Ningún debate sobre la política por favor.

  La falta de respecto o cualquier otro comportamiento inapropiado hacia otros miembros no está permitido.

  K eys o flores sólo deben ser publicados en la sección correspondiente.

  Publicidad de cualquier tipo está prohibido.

  Inglés es el idioma por defecto y sólo se permite el español en la sección Internacional.

  El contenido pornográfico de cualquier tipo no está permitido.

  El material protegido por derechos de autor no debe ser publicado sin el permiso expreso del propietario.

  Trate de utilizar el botón gracias en vez de escribir un mensaje para dar las gracias.

  El Spam no esta permitido elquipo actuara al momento y se le restringira la entrada al foro.

  Publicidad o intercambio de lines en sharing no esta permitido.

  No desnudos o imágenes ofensivas en avatares.

  Descargo de responsabilidad:

  Todos los archivos, textos u otros materiales contenidos en este sitio son estrictamente para propósitos educativos. Tenga en cuenta que viendo televisión sin pagar la suscripción puede ser considerado ilegal.

  Danish translation thx to janielsen :

  link til andre oploads,andre forums eller kommersiele sider er ikke tilladt.(det indkludere også i signature)

  Venligst Ingen diskution af politik.

  Grov eller upassende opførelse mellem medlemmer er ikke tilladt.

  nøgler/keys skal kun postes i key sektionen.

  reklamering af enhver art er forbudt

  Engelsk er standart sprog og svar på andre sprog er kun tilladt i international section.

  porno af enhver art er ikke tilladt.

  Ophavsretligt beskyttet materiale er ikke tilladt at poste uden
  godkendelse af ejeren.

  Prøv at bruge takke knappen istedet for at lave et indlæg hvor du takker.

  lad være med bare at skrive et eller andet bare for at få så mange post tæller som muligt.

  ingen reklamering for CS eller skrive indlæg om CS server.

  ingen nøgne eller stødene biller som profil-billede/advantar.

  Disclaimer:

  Alle filer, tekst eller andre materialer, der findes på denne hjemmeside er kun til undervisningsformål. Husk, at se betalings-tv uden at abonnere kan betragtes som ulovlige.

  Indonesian translation thx to axelrose04:

  Link ke Sat upload, Boards atau situs komersial lainnya tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. (Itu termasuk tanda tangan)

  Mohon tidak ada diskusi tentang politik.

  Menyalahkan atau perilaku buruk lainnya yang tidak pantas terhadap anggota lainnya tidak diperbolehkan.

  Kunci hanya boleh diposting di bagian kunci.

  Iklan dalam bentuk apapun dilarang.

  Bahasa Inggris adalah bahasa baku dan posting dalam bahasa lain hanya diperbolehkan dalam bagian International.

  Konten Porno dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

  Bahan hak cipta tidak dapat dikirim tanpa izin dari pemilik.

  Cobalah untuk menggunakan tombol “Thanks” bukan menulis posting yang mengandung pesan terima kasih.

  Jangan spam dengan tulisan berguna hanya untuk meningkatkan nilai posting Anda.

  Tidak ada iklan cs atau posting rincian tentang cs server.

  Tidak ada unsur porno / ketelanjangan atau gambar yang tidak senonoh dalam avatar.

  disclaimer:

  Semua file, teks atau bahan lain yang ditemukan di situs ini secara ketat hanya untuk bertujuan pendidikan. Perlu diingat bahwa menonton TV berbayar tanpa berlangganan dapat dianggap ilegal.
  Arabic Translation by

  وضع أي روابط لمنتديات أخرى او مواقع تحميل او مواقع تجارية غير مسموح به اطلاقا وبأي شكل من الاشكال ( ينطبق أيضا على التوقيع الشخصي).

  المناقشات السياسية غير مسموح بها

  غير مسموح بالنقد الجارح أو لغة غير مناسبة تجاه أي من الأعضاء

  يتم نشر مفاتيح القنوات في القسم الخاص بالمفاتيح بالمنتدى

  الدعاية بكل صورها ممنوعة بتاتا في المنتدى


  غير مسموح بوضع أي مواد او روابط تحتوي على مواد اباحية

  المواد المحمية بحقوق النشر يتم نشرها فقط بعد الحصول على التصريح اللازم

  للشكر : من فضلك استعمل ايقونة " شكرا " بدلا من وضع مشاركة تحتوي على كلمة شكرا فقط

  لا تكتب مشاركات لا قيمة لها لزيادة مشاركاتك

  ممنوع نشر اعلانات او تفاصيل لسرفرات الشيرينج

  ممنوع وضع صور مخلة أو مسيئة في التوقيع او الصور الشخصية


  Polish translation thx to JAKITAKI:

  Odnośniki do innych forów , uploadów lub stron o charakterze komercyjnym nie są dozwolone w żadnej formie . ( dotyczy to również wpisów w sygnaturze )

  Dyskusja o polityce jest zabroniona .

  Obrażanie lub inne nieodpowiednie zachowanie w stosunku do innych członków forum jest zabronione.

  Klucze powinny być publikowane tylko w dziale z kluczami .

  Reklama wszelkiego rodzaju jest zabroniona .

  Angielski jest językiem domyślnym forum , wiadomości w innych językach są dozwolone tylko w dziale międzynarodowym .

  Zabrania się umieszczania na forum wszelkiego rodzaju treści pornograficznych.

  Materiały chronione prawem autorskim , nie mogą być publikowane , bez wyraźnej zgody autora .

  Używaj przycisku ,,Thanks,, do podziękowania , nie pisz osobnego postu z podziękowaniem. .

  Nie spamuj ,pisząc nic nie wnoszące posty, aby zwiększyć swój licznik postów .

  Zakaz reklam cs i szczegółów na temat serwerów CS.

  Zabrania się umieszczania w swoim profilu avatarów , przedstawiających nagość lub treści obraźliwe.

  Uwaga :

  Wszystkie pliki , teksty i inne materiały znajdujące się na tej stronie są wyłącznie do celów edukacyjnych .
  Należy pamiętać , że oglądanie płatnej telewizji bez płacenia abonamentu jest nielegalne.
  KingsMan
  KingsMan
  Admin
  Admin

  Messaggi : 1275
  Data d'iscrizione : 2016-03-27

  Back to top Go down

  Back to top

  - Similar topics

   
  Permissions in this forum:
  You cannot reply to topics in this forum